Huis reglement

HUISREGLEMENT

Rechten en verplichtingen van de leden            

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het Bestuur en/of Technische Commissie.

Artikel 2.

De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan het secretariaat door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijvingsgeld te voldoen voor  1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen 1 april).

Artikel 3.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (uitgezonderd bestuurs-, kascommissie en T.C.-vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of  tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering . Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroepen bevoegd.

Artikel 6.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 10 seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

 

Artikel 7.

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit  is opgenomen -of een zodanig benoemde is gekozen met minstens tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen -blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 8.

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9.

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 10.

De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en de verplichtingen van ieder commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissie -met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten- kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meerdere leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11.

De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 12.

Door de algemene vergadering wordt een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C..

Artikel 13.

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

A. Het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte.

B. Het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen.

C. Het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte.

D. Het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

E. Werkzaamheden die vanuit het bestuur en/of algemene ledenvergadering aan deze commissie opgedragen worden (o.a. regelen van de introducé/es).

 

Besluitvorming

Artikel 14.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

Artikel 15.

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco- stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 16.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die  kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voostel als verworpen gesteld.

 

Bestuur

Artikel 17.

De op statutionaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 19.

Schade aan de vereniging of een harer bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20.

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub C van de Statuten wordt gesteld op f. 2500,-- .

Verplichting van het bestuur

Artikel 21.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:

A. Namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen.

B. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

C. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daartoe verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

 

Slotbepalingen

Artikel 22.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering 16-11-1993.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 546 870 936

Adres

Wilgenstraaat 62
7611 AB Aadorp

KVK-nummer

40076395